Kulmia Leaders Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 3.8.2020

Rekisterinpitäjä

Kulmia Leaders Oy (y-tunnus 2055087-8), Firdonkatu 2 T 62, 00520 Helsinki.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Iivo Kerminen iivo.kerminen@kulmia.fi, puh. +358 400 889 197 Rekisteriin liittyvissä asioissa pyydämme olemaan yhteydessä kirjallisesti sähköpostilla.

Rekisterin nimi

Suorahaku- ja arviointitoimeksiantoihin liittyvä asiakas- ja ehdokasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme tarkoituksenmukaisia henkilötietoja suorahakutoimeksiantoihimme soveltuvista, johdon arviointeihin ja johdon kehittämistoimeksiantoihin osallistuvista henkilöistä sekä asiakasyritystemme yhteyshenkilöistä. Pyydämme suostumusta kaikilta toimeksiantoihimme osallistuvilta henkilöiltä (consent-pyyntö). Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen, asiakassopimukseen tai asiakassuhteen ylläpitoon, ehdokasviestintään, asiakas- ja ehdokaspalautteiden toteuttamiseen, lainsäädäntöön tai Kulmia Leaders Oy:n oikeutettuun etuun.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin keräämme käyttötarkoituksen kannalta seuraavia tietoja:

Perustietoja kuten nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), syntymäaika
Koulutus-, ammatti- ja työkokemustietoja
Osaamis- ja erityisosaamis- ja toimialakokemustietoja
Henkilön työnantaja- ja työtehtävä- ja tulotietoja sekä tietoa työsuhteiden kestoista
Henkilön työnhakutoiveisiin liittyviä tietoja
Henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyviä tiedot
Asiakasyritysten yhteyshenkilöiden nimi-, tehtävä- ja yhteystietoja
Asiakas- ja ehdokasyhteydenpidon tietoja (puhelut, sähköpostitiedot, tapaamiset)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevat tiedot saamme pääasiassa rekisteröidyiltä henkilöiltä itseltään puhelimitse, sähköpostitse, tapaamisissa ja eri tilaisuuksissa. Lisäksi keräämme tarvittaessa tietoa julkisista tietolähteistä (esim. yritysten nettisivut, LinkedIn), uutislähteistä ja suosittelijoilta.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista asiakastoimeksiantojemme näkökulmasta. Pääsääntöisesti uusimme suostumuspyynnön suorahakutoimeksiantoihin osallistuneiden osalta viiden vuoden välein. Henkilöarviointeihin osallistuneiden tietoja säilytetään kaksi vuotta, jonka jälkeen ne säännönmukaisesti poistetaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet ovat ainoastaan Kulmia Leaders Oy:n toimeksiantoihin osallistuvilla henkilöillä ja pääsy rekistereihin on suojattu vahvalla autentikaatiolla. Kaikki data sijaitsee EU/ETA -alueella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksella asiakkaina oleville toimeksiantajayrityksille suorahaku- ja arviointiprosessien yhteydessä. Varmistamme ja pyydämme aina ao. henkilön suostumuksen henkilötietojen luovutukseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus

Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
Pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa käsittelyä ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Peruuttaa suostumuksensa tietojen säilyttämiseen
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus havaitsemistaan epäkohdista valvontaviranomaiselle

Pyydämme esittämään tarkastuspyynnöt, tiedon korjaamis- tai poistamispyynnöt henkilökohtaisesti ja kirjallisesti osoitteella iivo.kerminen@kulmia.fi